Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu'nun Yarsav Başkanı Hakkındaki Karar İle İlgili Duyurusu

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu'nun Yarsav Başkanı Hakkındaki Karar İle İlgili Duyurusu

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu'nun Yarsav Başkanı Hakkındaki Karar İle İlgili Duyurusu
 
Yarsav Başkanı Murat Arslan,Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu,terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası ile hükümlendirildi.Bu karar, yargılama sürecinde yapılan hukuka aykırı işlem ve uygulamalar,kendisi hakkında oluşturulan önyargı ve aleyhine belli çevrelerce yürütülen algılar nedeniyle,hukuka ve adalete aykırı niteliktedir. Kapatılan Yarsav hakkında uzun süredir yürütülen karalama kampanyaları çerçevesinde,Murat Arslan'ın kişiliğinde Yarsav ve eylemleri yargılanmış, önyargılı  yargılama sonucu mahkum edilmiştir.Yargılama aşamasındaki kimi hukuka aykırılıklara değinmek gerekirse :
-Sanık avukatlarının yargılamanın açıklığa kavuşması, lehe olabilecek delillerin toplanması yolundaki istemleri,sürekli olarak reddedilmiştir.Bunlar arasında, telefonunda by-lock tesbiti bulunmayan Murat Arslan'ın,başka Fetö'cü sanıkların telefonlarında şifreli olarak adına yer verildiği iddialarının,Hts kayıtları ve konuşma dökümlerinin celbi yönündeki istem gerekçesiz olarak reddedilmiştir .
-CMK'nun 181.maddesine göre,tanık veya bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlenmesi durumunda, sanık veya müdafiine bilgi verilmesi gerekirken bir gizli tanık,sanık veya müdafilerine tebligat yapılmadan,hazır edilmeden,üstelik Ağır Ceza Mahkemesi yargılaması olmasına rağmen tek hakimli bir mahkemede dinlenmiş,sanık ve vekillerinin tanığa soru sorma hakları kullandırılmamıştır.Savunma hakkının kısıtlanması anlamındaki bu uygulama,açıkça yasaya aykırıdır.
-Sanık vekilleri tarafından duruşmada hazır edilen ve Yarsav'da yöneticilik yaparak Murat Arslan ile çalışmış bazı tanıkların dinlenmesi istemi,mahkemece gerekçesiz olarak reddedilmiş,buna karşılık,gerekçesi anlaşılmayan şekilde,mahkemenin seçtiği tanıklar dinlenmiştir. CMK'nun 178.maddesine açıkça aykırı olan bu uygulama ile,hüküm alenen ihlal edilmiştir.Savunma avukatlarının tahliye talepleri Cumhuriyet savcısının ve üye yargıçların görüşleri alınmaksızın mahkeme başkanı tarafından reddedilmiştir .Yine CMK 178.maddesi uyarınca,vekiller tarafından son celsede hazır edilen uzman bilirkişinin dinlenmesi istemi de,gerekçesiz reddedilerek hükme aykırı bir tavır sergilenmiştir.Keza,CMK'nun 67 ve 68 maddelerine uyarınca,uzman bilirkişinin duruşmada dinlenmesi olanağı varken,savunmaya ilişkin ve uzman görüşünde,"bu deliller ile by-lock tesbiti yapılamaz " şeklinde beyanda bulunan bilirkişinin dinlenmesi istemi geri çevrilmiştir.
-Yargılamanın son celsesinde,sanık vekillerinin tüm istemlerinin reddedilmesi üzerine,avukatlar tarafından heyetin reddi isteminde bulunulmuştur.Duruşmada hazır bulunan C.Savcısı'nın red istemi hakkında,"bir sonraki mahkemenin karar vermesi "yolundaki görüşüne ve CMK'nun 27/1-b maddesinde " reddi istenen hakim ağır ceza mahkemesine mensup ise,o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde numara olarak kendisini izleyen daireye....aittir" hükmüne rağmen,yasal gereği yerine getirmeyen ve reddi hakim istemini inceletmekten kaçınan mahkeme,gerekçesiz olarak istemi reddederek ağır bir hukuk ihlaline imza attıktan sonra,duruşmadan çıkan avukatların arkasından,kendisine avukat atanmasını isteyen sanığın bu istemini de göz ardı ederek hüküm kurmuştur.
Tüm bu ihlaller,hukuka aykırılıklar ve mahkemenin önyargılı tutumu itibariyle,yapılan yargılama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,Anayasa ve Ceza Yargılama Usulü Yasası çerçevesinde olması gereken "adil yargılama" koşullarını dışlamış ve sonuçta adaletsiz ve hukuka aykırı bir sonucu ortaya koymuştur.
Tekrarlamak gerekirse,Murat Arslan'ın kişiliğinde ilk yargı örgütü Yarsav'ın yargılaması anlamında olan bu dava ve verilen karar,bizce kabul edilemez nitelikte olup  sonraki aşamalarda düzeltileceğine olan umudumuzu korumak istediğimizi, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu