Dava Hakkında

Dava Hakkında

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek

ANKARA İDARE MAHKEMESİ'NE

 

 

-YÜRÜTMEYİ  DURDURMA ve DURUŞMA TALEPLİDİR-

 

 

DAVACI                    : Yargıçlar Sendikası adına Başkan Ayşe Sarısı Pehlivan                            Eti mahallesi Toros Sokak Barış Apt. 33/15 Çankaya /Ankara

 

VEKİLİ                      : Av. Volkan Gültekin

                        Bahriye Üçok Mah. Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:9/2 D.5

                                                            Karşıyaka/İZMİR

                                             

DAVALI                    : Adalet Bakanlığı - Bakanlıklar Kızılay/ANKARA

 

İPTALİ İSTENEN İŞLEM    : 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

İPTALİ İSTENEN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜLÜĞE 

GİRDİĞİ TARİH      : 01.09.2017

                                                 

DAVA KONUSU            : 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in aşağıda açıklanan nedenlerden ötürü duruşmalı olarak yapılacak yargılama sonucunda öncelikle Yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR      :

 

1.Yargıçlar Sendikası 2012 yılında hukuk devletinin varlığını, geliştirilmesini ve sürekliliğini amacıyla hukukun üstünlüğü, etkinliği, egemenliği ve saygınlığının artırılmasını, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargıç güvencesini korumak, bu bağlamda savunma makamının bağımsızlığı ve etkinliğini artırmak, hak arama özgürlüğünün ulusal, uluslararası ve ulusal üstü, her düzeyde, herkes için etkin biçimde sağlanması için adil yargılama koşul ve kurallarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini, doğal yargıç ilkesinin uygulanmasını sağlamak öncelikli amaçları ile kurulmuştur. Bu belirtilen alanlarda faaliyet yürütmektedir. Bu hususlara ilişkin Yargıçlar Sendikası, Tüzüğünü belirlemiştir. Müvekkil Sendikanın Tüzüğünde belirttiği faaliyet alanları ile üyelerine etkisi açısından ilgili yönetmelik iptali talebinde menfaati bulunmaktadır. Sendika Tüzüğünün 4. Maddesinin 12. Fıkrası “Sendika; amaçları doğrultusunda, ayrıca üyeleri ve hak sahipleri adına da, her türlü mercilere ve bu bağlamda yargı mercilerine de başvuruda bulunabilir, onları temsil eder, dava açabilir, açılmış olan davalara davalı ya da davacı yanında katılabilir.” düzenlemesi uyarınca huzurdaki davayı ikame ediyoruz. (Ek-1: Yargıçlar Sendikası Tüzüğü.)

 

2. 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük başlıklı 10. maddesi ile Yönetmeliğin 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Süresi içinde aşağıdaki nedenlerden Yönetmeliğin İptali ile dava süresince yürütmesinin durdurulmasını talep ediyoruz.

 

            İPTAL İSTEMİMİZİN GEREKÇELERİNİN AÇIKLANMASI

 

3. İptali istenen Yönetmelikle bölge adliye mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemeleri tarafından yürütülen soruşturma, kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasını kapsar şekilde soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu husus, Yönetmeliğin İlk iki maddesinde belirtilmiştir. Yönetmelik uyarınca,

 

            Yönetmelik 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin dayanağı olan Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci maddesi; Kanun Yolu Formu değerlendirme başlığıyla “6723 - 1.7.2016 / m.25 değişikliğiyle…Kanun yolu değerlendirme formu; soruşturmanın niteliği, iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi, soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması, gereksiz masrafa sebebiyet verilmesi, duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız çıkılarak gecikmelere neden olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geri çevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire veya birime gönderilmesi, bilirkişi görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması, soruşturma, kovuşturma veya yargılama işlemlerinin usul hükümlerine uygun olarak doğru ve zamamnda yapılması, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçeli karar ve tebliğnamelerin yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında başarı gösterilmesi gibi hususlar dikkate alınarak çok iyi, iyi, orta ve zayıf şeklinde düzenlenir. Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaat edinilememesi hâlinde, değerlendirme formu bu durum belirtilerek düzenlenir…..Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir….” şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

4. Yönetmeliğin Hedef Sürelerin Belirlenmesinde ve Duyurulmasında Uyulacak Esaslar başlıklı bölümünde yer alan Hedef sürelerin belirlenmesi ve duyurulması usulünü düzenleyen 5. Madde düzenlemesi "(1) Hedef süresi belirlenecek soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, Kurulun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(2) Hedef süreler belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak oluşturulan Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında ve 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Bakanlıkça hazırlanan adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri,

b) Fiilen görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcı sayısı,

c) Her bir daire, mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı,

ç) Soruşturma veya yargılama usul kuralları,

d) 8 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen yıllık raporlar.

(3) Belirlenen hedef süreler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir." şeklindedir. Bu süreler Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca; "(1) Hedef sürelere uyumun ölçümlenmesi; soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği tarihte başlar. Soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla, kovuşturma veya yargılamalarda gerekçeli kararın yazımı ile son bulur.

(2) Tatil günleri sürelerin hesabına dâhil edilir." şeklinde başlayıp sona ermektedir. Yargı teşkilatının mevcut iş yükü ve kadro sıkıntısı gözetildiğinde bu sürelere uygun yargılama faaliyeti sürüdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durum ne pahasına olursa olsun davanın bitirilmesi düşüncesi ve baskısı Hakim ve Savcıların hayatına sokacaktır.

 

 5. Yönetmelik Kanuni düzenlemeyi aşar nitelikte ve Kanun Koyucu yerine geçer şekilde düzenlenmiştir. İdarenin bu düzenleyici işlemi İdare Hukuku İlkeleri olan konu, amaç, şekil, sebep ilkeleri açısından da hukuka aykırıdır.

 

            İşlem sebep öğesi yönünden hukuka aykırıdır. Davalı idare “Gün Işığında Yönetim İlkesi’ne uygun olarak sebebin gerçekliğini ortaya koymakla yükümlüdür. İdarenin işleminde, işlemden beklenen nihai sonucun gerçekleşmesini mümkün ve gerekli kılacak bir nedenin varlığından söz edilemez.

 

            İşlem konu öğesi yönünden de hukuka aykırıdır, zira idareyi işlem yapmaya sevk eden sebep ile işlemin konusu, yani işlemin doğurduğu hukuksal sonuç arasında bulunması zorunlu olan nedensellik bağı yoktur. Bir başka anlatımla, yasada öngörülen başka bir hukuksal sonuç meydana getirilmiştir.

 

            İşlem, amaç öğesi yönünden de sakattır, zira idari hizmetlerin daha iyi yürütülmesi olarak tanımlanan hizmet gereklerine uygun davranılmadığı gibi, bütün işlemlerin nihai amacı olan kamu yararı ilkesi de gözetilmemiştir.

 

Şöyle ki;

 

            Anayasamızın 138. Madde düzenlemesi; “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” şeklindedir. Bu maddedeki düzenleme özü itibariyle yargıya her türlü müdahaleyi yasaklamaktadır. İptali istenen yönetmelik de anılan anayasa hükmü nedeniyle yargılama faaliyetine  müdahale olup, süre sınırlaması getirerek yargıç üzerinde adil karar vermesine engel oluşturacak şekilde baskı yaratacaktır.

 

6. Yönetmeliğin dayanağı olan  Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci maddesinde değişik yapan 6723 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinin gerekçesinde Kanun Koyucu; " Madde 27- 2802 sayılı Kanunun mülga 28 inci maddesi uyarınca, hâkim ve savcıların kanun yolu incelemesinden geçen işleri için yüksek mahkemeler ile bölge idare mahkemeleri ilgili hâkim ve savcılara not vermekte, bu notlar ise 2802 sayılı Kanunun 21 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca hâkim ve savcıların terfilerinde aranan kriterler arasında yer almaktaydı. Ancak, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31 inci maddesiyle 2802 sayılı Kanunun 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılarak hâkim ve savcıların kanun yolu incelemesinden geçen işleri için not verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

 

  Aradan geçen zamanda, hâkim ve savcıların, yüksek mahkemelerin içtihatlarını yeteri kadar takip etmedikleri ve kararlardaki isabet oranlarında beklenen artışın sağlanamadığı aksine düşüş olduğu görülmüştür. İlk derece ve istinaf mahkemelerince verilen kararların mahiyeti ve niteliği hususunda maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen kriterler dikkate alınarak en doğru tespiti, kanun yolu incelemesini gerçekleştiren merciler yapabilecektir. Bu itibarla kanun yolu incelemesi yapan mercilerce düzenlenecek kanun yolu değerlendirme formu, hâkim ve savcıların dosyalardaki hukuki bilgi ve performanslarını ölçecek en etkili yoldur. Düzenlemeyle hâkim ve savcıların, duruşmalara hazırlıklı çıkmaları, hukuki gelişmeleri takip etmeleri, soruşturma ve davaları makul sürede sonuçlandırmaları ve daha isabetli karar vermeleri amaçlanmaktadır.

 

  Maddeyle, Yargıtay ve Danıştay daireleri ile genel kurullarının yaptıkları kanun yolu incelemeleri sonunda, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterler dikkate alınarak, ilk derece ve istinaf kanun yolu incelemesinde görev alan hâkim ve savcılar hakkında çok iyi, iyi, orta ve zayıf şeklinde kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi öngörülmektedir. Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaat edinilememesi halinde, bu durum değerlendirme formunda belirtilmekle yetinilecektir. Ayrıca, bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri dairelerince yapılan istinaf incelemesi sonucunda da aynı kriterler dikkate alınarak hâkim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenecektir.

 

  Maddenin üçüncü fıkrasında, hükmün onanmış veya bozulmuş olmasının, tek başına olumlu veya olumsuz değerlendirme yapılmasını gerektirmediği belirtilmektedir.

 

  Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanı tarafından düzenlenecektir. Söz konusu form daha sonra UYAP'a kaydedilecek ve hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun UYAP'a kaydedilmesinden itibaren bir ay içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formunun yeniden incelenmesini isteyebileceklerdir. Yeniden inceleme talebi, incelemeyi yapan heyetin başkan ve üyeleri tarafından birlikte karara bağlanacaktır.

 

  Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik hukuk devletlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik kamuoyu denetimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Birçok ülkede soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın tamamlanması için makul sürelerin belirlenerek duyurulması hem şeffaflık ve hesap verebilirlik hem de yargıya olan güveni güçlendirici etkisi nedeniyle tercih edilmektedir. Ülkemizde de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının verimliliğini artırmak ve soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla makul sürelerin belirlenmesi öngörülmektedir.

 

  KOMİSYONUN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

 

  Tasarının çerçeve 27'nci maddesi, yargılamanın sonuçlandırılması için belirlenen süreler hedef süre olması nedeniyle "makul" ibaresi yerine "hedef" ibaresinin kullanılması, değerlendirme formuna konu kararı inceleyen heyette emeklilik ve benzeri nedenlerle boşalma ihtimali nazara alınarak değerlendirme formunun yeniden incelenmesinin talep edilmesi halinde bu talebin incelemeyi yapan heyetin başkan ve üyeleri yerine incelemeyi yapan daire tarafından inceleneceği ve dairenin karar verme usulü belli olduğundan fıkradaki oyçokluğuyla ibaresinin madde metninden çıkarılması amacıyla verilen önergenin kabulü ve yapılan teselsül neticesinde çerçeve 25'inci madde olarak kabul edilmiştir." şeklinde ülkemizde de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının verimliliğini artırmak ve soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla makul sürelerin belirlenmesi öngörüldüğünün amaçlandığı belirtilmiştir. Ancak, iptali istenen Yönetmelik düzenlemesi ile bu amaçlananın yerine sadece süre yönünden kıtılama öngörülmüştür. Oysa Kanun koyucunun gerekçe ile amaçlamış olduğu yargıya güveninin, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın tek yolu yönetmelikle sadece hedef süre belirlenmesi olamaz. Her hakim ve savcıya düşen dosya sayısı ve personel sayısı standart olmadığı gibi, bakılan dosyaların hacmi ile karmaşıklık derecesi farklılık arzetmektedir. Bunun yanında bilirkişi müessesinin ıslahı hala mümkün olamamıştır. Bu kapsamda Yönetmeliğin Kanun Koyucunun iradesine, amacına ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olduğu açıktır.

 

7. Hedef süre uygulaması  konusunda Yagıçlar Sendikası'nın, uluslararası yargı örgütleri ile yapmış olduğu görüşmelerde yargının hızlanması için arayışların olduğu özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki "Herkes medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıkların ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir süre içinde adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir." şeklindeki temel kuralın ihlali nedeniyle yapılan başvuruların çokluğu ve Avrupa insan Hakları Mahkemesinin makul sürede yargılama süresinin ihlal edildiği vurgusu ile tazminata mahkum edilmeye dair kararları üye devletleri bu arayışa zorladığı görülmektedir.

 

            Avrupa Birliği üye ülkelerinden İtalya’da benzer bir yasal düzenleme yapıldığı hedef süre uygulaması getirildiği ancak çok ciddi bir çalışma sonucu sadece dava ismi  ile süre belirlenmeksizin içeriğindeki karmaşıklık, pek çok mevzuatın uygulanması gerekecek davalarda bu sürelerin çeşitlendiği, yargıcın hedef sürenin neden aşıldığına dair kimseye bildirim yapmasına gerek duymaksızın adil yargılama süresine uyulmasının sağlanıldığı öğrenilmiştir.

 

            Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyumlu olarak Makul sürede yargılama açısından verdiği kararlarda  “Davanın karmaşıklığı, Yargılamanın kaç dereceli olduğu, Tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu, Başvurucunun davanın hızla sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği,” gibi esaslar kriterler olarak belirlenmiştir. (2012/13, 02.07.2013 tarihli başvuru prg. 41-45, 2012/625, 09.01.2014 tarihli başvuru prg. 32, 22-45) Bu kriterlerin uygulanması açısından Yönetmeliğin düzenlemesi amacı karşılamamaktadır. Bunların yanında bu şekilde uygulanacak yönetmelik İş Kanunu kapsamında işe iade davalarının 4 ay içerisinde bitirileceği düzenlemesinde olduğu gibi açık olarak yasayla ya da yönetmelikle konulmuş sürelerin aşılması halindeki bu iş yükü ile yetersiz, donanımı olmayan zabıt katibi, müdür ve  temmuz 2016 sonrasında Fetö suçlamalarıyla görevden alınan yargıç ve cumhuriyet savcısının sayıca çokluğu, mesleğe alınanların bilgi ve uygulama eksikliği nedeniyle soruşturma ve yargılama sürelerinin sağlıksız ve uzun süreceği bilgisi hepimizin malumudur. Hal böyleyken salt hedef süre uygunluk denetimi ile daha çok Adil Yargılanma Hakkı ve etkili hukuk yolu kriterlerine uygun olmayan kararlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine ihlal kararları ve tazminat kararları verilmesi kaçınılmazdır.

 

Ayrıca Avukatlık yasasındaki hükümlere rağmen mahkemelerin taraf vekillerince dosyaya sunulan belgelerin sahteliği konusunda bir iddia olmamasına rağmen delil olarak dayanılan belge asıllarının getirtilmesi yönündeki uygulamalar da gözetildiğinde gecikmenin sebebinin sadece yargı değil bu belgelerin toplanmasındaki zorluklar olduğu  tespit edilmektedir.

 

8. Hedef süre uygulaması, yerel mahkemelerde hedef sürenin kaçırılmaması veya kaçırılması halinde yargıç ve cumhuriyet savcısının nelerle karşılaşacağına dair belirsizlik ve endişe sebebiyle, ne olursa olsun diyerek verilen hatalı kararların oluşmasına, istinaf mahkemelerinin  iş yükünün artmasına daha sonra istinaf mahkemelerinde hedef süre uygulamasına geçildiğinde aynı durumların orada da yaşanarak yüksek yargının iş yükünün artmasına ve toplumda verilen kararlar itibariyle adalet duygusunun yaralanmasına neden olacağı açıktır.

 

            Yukarıda belirttiğimiz ve resen bulunacak nedenlerle İdarenin düzenlenyici işlemi olan 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in iptali için huzurdaki davanın ikame edilmesi tarafımıza kamu yararı adına zorunlu olmuştur. Açıklamalarımızda belirttiğimiz ehemniyet nedeniyle dava konusunun karmaşıklığı da gözetilerek davanın duruşmalı olarak görülmesini talep ediyoruz. Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 27/2. maddesi hükmü ile aranılan iki şart birlikte gerçekleşmiştir. Telafisi güç ve imkansız zararların oluşması için öncelikle Yürütmenin Durdurulmasını sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

 

            Davanın görülmesi sırasında dava konusu hususun karmaşıklığı gözetilerek, tarafımıza uygun görülecek bir süre de açıklayıcı ek dilekçe verilmesini ayrıca talep ediyoruz.

 

HUKUKİ DELİLLER           : Anayasa, İYUK, HSK Kanunu ve 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ilgili tüm yasal mevzuat, Yargıçlar Sendikası Tüzüğü, her türlü delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle, sayın mahkeme tarafından re’sen bulunacak nedenlerle, ek dilekçe ile açıklama haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

            1. İdari yargılama Usulü Kanununun 27. maddesindeki koşulların oluşmasına dayalı olarak “telafisi güç ve imkansız zararlara neden olmamak” için davaya konu olanı düzenleyici  idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına,

 

            2. Dava konusu düzenleyici işlemin karmaşıklığı gözetilerek, yargılamanın duruşmalı yapılmasına,

           

            3. İdarenin düzenleyici işlemi olan 23 Haziran 2017 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in iptaline,

 

            4. Davanın görülmesi sırasında dava konusu hususun karmaşıklığı gözetilerek, tarafımıza uygun görülecek bir süre de açıklayıcı ek dilekçe verilmesine,

 

            5. Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini Sayın Mahkeme’den vekil sıfatıyla saygılarımla arz ve talep ederim. 31.10.2018

 

                                                                                                                      Saygılarımla

                                                Davacı Vekili                                                                   Volkan GÜLTEKİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Yargıçlar Sendikası Tüzüğü

Vekaletname sureti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGIÇLAR SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 

Madde 1- Sendika’nın adı, amblemi ve kısa adı

 

(1) Sendika’nın adı "Yargıçlar Sendikası"dır.

 

(2) Amblem ve kısa ad, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 2 – Sendika'nın merkezi ve adresi

 

(1) Sendika'nın merkezi Ankara'dır.

 

(2) Sendika'nın adresi, sendika merkezinde olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenir.

 

Madde 3- Sendika’nın amaç ve ilkeleri

 

(1) Sendika; hukuk devletinin varlığını, geliştirilmesini ve sürekliliğini amaç edinir. Bunun için hukukun üstünlüğü, etkinliği, egemenliği ve saygınlığının artırılmasını savunur.

 

(2) Sendika; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargıç güvencesini amaç edinir. Bu bağlamda savunma makamının bağımsızlığı ve etkinliğini, askeri yargının kaldırılmasını savunur.

 

(3) Sendika; hak arama özgürlüğünün ulusal, uluslararası ve ulusal üstü, her düzeyde, herkes için etkin biçimde sağlanması gerektiğini savunur.

 

(4) Sendika; adil yargılama koşul ve kurallarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini, doğal yargıç ilkesinin uygulanmasını savunur.

 

(5) Sendika; toplum ve iş barışının sağlanmasını, sosyal adaletin gerçekleşmesini, özgür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ve çalışanların akademik, ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini savunur.

 

(6) Sendika; hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini, bunların sağlanacağı ortamın da varlığı için, Cumhuriyet ilke ve değerlerini, bu bağlamda egemenlik ve özgürlüklerin temeli olan laikliğin korunmasını, bunları sağlayacak olan devletin de üniter, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine sahip olmasının vazgeçilmezliğini savunur.

 

(7) Sendika; insan hak ve özgürlüklerinden etkin olarak yararlanılmasına ve korunmasına yönelik her türlü ortamın yaratılmasını savunur.

 

(8) Sendika; hukuk herkes içindir söyleminden hareketle, tüm çalışanlar ve emekçilerin hak ve özgürlükleri önündeki, hukuk devleti ve demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan, sınırların ve engellerin kaldırılmasını, emeğin korunmasını amaçlar. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerin, çalışma yaşamının, sendikal hakların, evrensel ölçütlere uygun düzeye taşınması ve o düzeyde yaşanması için mücadeleyi esas alır. Sendikalaşmanın, belirli tipte yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını savunur.

 

(9) Sendika; hukuk devletinin gereği olarak, yargıç, savcı ve avukatlar ile bu üç mesleğin adaylarının ve de tüm çalışanların, temel hak ve özgürlükler bağlamında, idari ve mali vesayet de olmadan örgütlenmelerini, örgütlenmeleriyle ilgili her türlü kısıtlama ve sınırlandırmaların da kaldırılmasını, bunun tüm çalışanlar yönünden de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur.

 

(10) Sendika; yargı etiğinin gözetilmesini, yargı etiği kurallarının korunup geliştirilmesini; her nereden gelirse gelsin, yargı organlarına, yargıçlar, savcılar, avukatlar, noterler, akademisyenler, adli personel ve hukukun üstünlüğüne yönelik, saldırılara ve tehlikelere karşı koymanın da, siyasi faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğini savunur.

 

(11) Sendika; eleştiri, özeleştiri, ikna, tartışma süreçlerini de içeren, örgüt içi demokrasiyi esas alarak, tüzük ve mevzuat gereğince, demokratik toplum gerekleri çerçevesinde, aynı zamanda örgüt içi disiplinini de gözeterek faaliyette bulunmayı amaç edinir.

 

Madde 4- Sendika’nın çalışma konuları, çalışma yöntemleri, yetki ve faaliyetleri

 

(1) Sendika; amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye yönelik söyleşiler, toplantılar, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, çalıştaylar, kurs ve seminerler ile sosyal ve mesleki toplantılar, benzeri her türlü mesleki ve bilimsel faaliyetlerle, her türlü iletişim, temsil, işbirliği ve danışma etkinliklerinde, bilimsel çalışmalar ve her türlü yayınlarda bulunabilir.

 

(2) Sendika; her türlü süreli, süresiz veya günlük yazılı, görsel ve işitsel yayınlar ile yazılı ve sözlü basın açıklamaları yapar, internet siteleri kurar.

 

(3) Sendika; izleme, inceleme ve araştırma çalışmaları yapar veya yaptırır ya da yapılanları destekler veya katılır. Görüş, düşünce ve çalışmalarını, karar odaklarına, yetkili kurum ve birimlere ve de kamuoyuna yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamda iletir ve duyurur.

 

(4) Sendika; hukuk devleti, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında düşünce ve hareket birliği yaratılması için, amaçlarına uygun kişi veya kurumlarla işbirliği içinde olur.

 

(5) Sendika; ulusal ve uluslararası örgütlere, kuruluş veya üst kuruluşlara üye olabilir, bu gibi kuruluşlarda kurucu olarak yer alabilir. Benzeri nitelikte platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.

 

(6) Sendika; önceden izin almaksızın, serbestçe, tüzük hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında ikili veya çok taraflı etkinlik veya çalışmalara katılabilir.

 

(7) Sendika; genel kurul kararıyla; zorunlu olmayan organlar oluşturulabilir, şubeler açabilir, açılmış şubeleri birleştirebilir ya da kapatabilir. Genel kurul tarafından yetkilendirilmek suretiyle yönetim kurulu kararıyla da şubeler açılabilir.

 

(8) Sendika; tüzükte öngörülen Yüksek Danışma Kurulu dışında da, yönetim kurulu kararıyla, amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışma grubu olarak kurullar, komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ve benzeri birimler kurabilir.

 

(9) Sendika; yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir.

 

(10) Sendika; taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, dokümantasyon merkezi oluşturur, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini sağlar.

 

(11) Sendika; gerekli izinleri alarak yardım toplama gibi faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından tüzük hükümleri çerçevesinde bağış kabul edebilir.

 

(12) Sendika; amaçları doğrultusunda, ayrıca üyeleri ve hak sahipleri adına da, her türlü mercilere ve bu bağlamda yargı mercilerine de başvuruda bulunabilir, onları temsil eder, dava açabilir, açılmış olan davalara davalı ya da davacı yanında katılabilir.

 

(13) Sendika; üyeleri adına toplu sözleşme görüşmelerine katılır ve bu bağlamdaki faaliyetleri yerine getirir ve her türlü hukuksal yollara başvurur.

 

(14) Sendika; üyelerinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında, görüş bildirir ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere, idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.

 

(15) Sendika; üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları ile üyelerinin mesleki yönden tabi oldukları kurallar gözetildiğinde, üyelerinin hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur. Bu bağlamda yargıç ve savcıların vatan hizmetlerini, meslekte yapmış sayılmalarını ya da disiplin mahkemelerinde yapmalarını savunur.

 

(16) Sendika; üyelerinin adaylık, meslek ve emeklilik dönemlerinde, emekleriyle orantılı ücret almaları için çalışır. Üyelerinin adaylığa kabul ile meslek içi ve meslek öncesi eğitim süreçleri, meslekte atama, yer değiştirme, yükselme, denetim, disiplin ve tüm özlük işleri ile bu konulardaki yetkili organların, evrensel gelişmeler gözetilerek düzenlenmesi için demokratik ve hukuksal yollarla mücadele eder. Bu konuda yargıç ve savcılar yönünden, yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının da gözetilmesini, yargıçlık ve savcılığın farklı meslekler olması nedeniyle, istek dışı meslek değiştirme uygulamalarına son verilmesi için demokratik ve hukuksal yolları kullanır.

 

(17) Sendika; tüm sendikal özgürlüklerin ve bu bağlamda özellikle toplu sözleşme ve grev hakkının etkin olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapar ve faaliyetlerde bulunur.

 

(18) Sendika, üyelerini de ilgilendiren kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.

 

(19) Sendika; üyeleri arasında dayanışma, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, etkinlik ve verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar.

 

(20) Sendika; üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir. Ayrıca herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi verir.

 

(21) Sendika; yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlerin gerçekleşmesinde, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur.

 

(22) Sendika; devlet, kamu birimleri, siyasi partiler, diğer örgüt ve birimlerden bağımsızdır.

 

Madde 5- Sendika’nın hizmet kolu ve faaliyet alanı

 

(1) Sendika; “büro, bankacılık ve sigortacılık” hizmet kolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunur.

 

(2) Sendika, kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak, ulusalüstü ve uluslararası mercilere başvurabilir, ikili veya çok taraflı uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir.

 

(3) Sendika, Anayasa’nın 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının kaldırılmış olduğunu gözeterek, kuruluş amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, yargıçlık ve savcılık meslekleri, mensuplarının hakları ile yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, bulunduğu hizmet kolu ve bu hizmet kolundaki meslekler, sendikal örgütlenme konuları ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü için faaliyet gösterir.

 

Madde 6- Sendika kurucu üyeleri

 

(1) Sendikaya, sendika üyeliği koşullarını taşıyan kamu görevlileri kurucu üye olabilirler. Başka bir koşul aranmaz.

 

(2) Kurucu üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri ile adresleri ekli listede belirtilmiştir.

 

(3)Kurucu üyeler, kuruluş anından itibaren Sendika ile ilişkileri kesintisiz devam ettiği sürece, üyeliğin hak ve yükümlülüklerine tabidirler.

Madde 7- Sendika üyeliği

 

(1) Sendika’ya; Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyeleri, adli yargıda görevli yargıçlar ve Cumhuriyet savcıları, idari yargıda görevli yargıçlar ve savcılar, Anayasa Mahkemesi raportörleri ile yargıçlık ve savcılık mesleklerinden sayılanlar ile yargıç ve savcı adayları, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna tabi diğer kamu görevlileri üye olabilirler.

 

(2) Bir başka yer veya kurumda geçici veya süreli görevde bulunmak, üyeliğe engel değildir.

 

(3) Sendika’ya üye olmak serbesttir. Hiç kimse Sendika’ya üye olmaya zorlanamaz.

 

(4) Üyelik başvurusu, Tüzük hükümlerini taşıyan ve benimseyenlerce yazılı olarak üç nüsha doldurulup imzalanacak form ile sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine yapılabilir. Başvuru, şube veya temsilciliğe yapılmış ise, ivedilikle sendika merkezine iletilir.

 

(5) Üyelik başvurusu, Sendika Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Üyelik başvurusu kabul edildiğinde, üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

 

(6) Üyelik başvurusuna ilişkin olarak, yönetim kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır. Bu konuda başvurusu reddedilenin, bu red kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı saklıdır.

 

(7) Üyelik başvurusu, Sendika’ya ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde karara bağlanmamışsa, kabul edilmiş sayılır. Bu durumda üyelik sıfatının başlangıcı, otuz günün bittiği son gündür.

 

(8) Başvurusu kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

 

(9) Sendika tarafından, üyeliği kesinleşenin üyelik başvuru belgesinin bir örneği kendisine verilir, bir örneği sendikada tutulur, bir örneği ise üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderilir. Üyelik belgesinde, üyenin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının belirtilmesi zorunludur. İşveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

 

(10) Sendika, sendika şubesi ve varsa konfederasyon organlarında görev alabilmek için, üye olmak zorunludur. Bu konuda Tüzüğün 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası hükümleri saklıdır.

 

(11) Üyelikten çıkanlar, tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

 

(12) Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden; üyelik başvurusu reddedilenlerin ise, red tarihinden sonraki iki yıl içerisinde, üyelik başvuruları kabul edilmez. Bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

 

(13) Sendika üyeleri, genel merkezin üyesidirler. Geçici yetki ve geçici görev dışında, şube veya temsilcilik olmayan bir yere ya da bir başka şubenin veya temsilciliğin bulunduğu yere atananların, üyelikleri ivedilikle ilgili birim nezdine kendiliğinden nakledilir. Üyelikleri nakledilenlerin, şube organlarındaki veya temsilciliklerdeki görevleri, atama yapılan yerdeki göreve başlamak ve nakil işlemi koşullarının birlikte gerçekleştiği gün itibarıyla sona erer.

 

(14) Sendika üyelikleri, Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 6 ncı, 11 inci maddesinin 7 nci ve 24 üncü maddesinin 4 üncü maddeleri uyarınca askıya alınanların, askı süresi içerisinde sendika veya şube organlarındaki görevleri, ilgili organın

 

ilk yedek üyesi tarafından, yedek üyeler eşit oy almış iseler söz konusu organ tarafından çekilecek kura ile belirlenen yedek üye tarafından yerine getirilir.

 

(15) Anayasa’nın 51/4 ncü fıkrasındaki “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının 12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kaldırılmış olması nedeniyle, aynı zamanda, aynı veya farklı bir başka sendikaya üye olmak, üyeliğe veya kurucu üyeliğe engel değildir.

 

Madde 8- Sendika üyeliğinden çıkma

 

(1) Her üye, serbest iradesi ile dilediği zaman üyelikten çekilebilir.

 

(2) Hiçbir üye, Sendika’da üye olarak kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

 

(3) Üyelikten çıkmak için, çekilmek isteyen üyenin, üç nüsha olarak doldurup imzalayacağı üyelikten çekilme bildiriminin, kurumuna verilmesi gereklidir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir örneğini, derhal üyeye vermek zorundadır. İşveren, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

 

(4) Çekilme, işverene başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra gerçekleşmiş sayılır.

 

Madde 9- Sendika üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi

 

(1) Üyelik; ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme, meslekten ayrılma veya emeklilik durumunda kendiliğinden sona erer.

 

(2) Üyeliğin son bulma tarihi, ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme, meslekten ayrılma veya emeklilik tarihidir. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

 

(3) Emekliye ayrılan üye, sendikanın veya şubesinin ya da varsa konfederasyonun organlarında, seçimli bir göreve gelmiş ise, bu görevi seçilmiş olduğu sürenin sonuna kadar devam eder.

 

(4) Tüzüğün 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki üyelik koşullarını taşımadıkları merkez yönetim kurulunca saptananların üyelik işlemleri, herhangi bir hüküm ifade etmez.

 

Madde 10- Sendika üyeliğinden çıkarılma

 

(1) Üyelerden;

 

(a) Sendika’nın amaçlarına ve çalışmalarına aykırı hareket edenler, onur ve saygınlığını zedeleyenler,

 

(b) Yargısal etiğe aykırı hareket edenler,

 

(c) Zorunlu organlar tarafından verilen görevleri, bu konuda yapılan bildirime ve bildirimde belirtilen makul süre içinde özürsüz olarak yapmayanlar,

 

Sendika Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

 

(2) Sendika Disiplin Kurulu, üyelikten çıkarma konusundaki soruşturmayı, Sendika Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine açabileceği gibi kendiliğinden de açabilir.

 

(3) Çıkarma yönünden üyenin durumunun değerlendirilmesi konusunda, ilk olağan Sendika Genel Kurulu’na sevk işlemi, Sendika Disiplin Kurulu kararıyla yapılır. Disiplin Kurulu, çıkarma istemiyle sevk işlemini gerçekleştirirken, bu konudaki genel kurul kararına kadar üyelik haklarının askıya alınmasına da karar verebilir. Üyelik haklarının askıya alınması yolundaki karar, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile olanaklıdır.

 

(4) Üyelikten çıkarma konusunda karar yetersayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

 

(5) Üyelikten çıkarma kararının sendika tarafından, çıkarılana ve işverene yazı ile onbeş gün içinde bildirilmesi zorunludur.

 

(6) Üyelikten çıkarma kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme, iki ay içinde kesin kararını verir.

 

(7) Üyelik; çıkarma kararına yönelik itiraz süresinin sona ermesine kadar, itiraz yoluna başvurulmuş ise çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Madde 11- Sendika üyelerinin hakları

 

(1) Üyeler eşit haklara sahiptirler.

 

(2) Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Tüzüğün 19 uncu maddesinin 6 ncı, 21 inci maddesinin 6 ncı ve 23 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri saklıdır.

 

(3) Her üyenin, sendika faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında da yer alma hakkı vardır. Tüzüğün 9 ncu maddesinin 3 ncü, 12 nci maddesinin 6 ncı, 15 inci maddesinin 9 uncu, 17 nci maddesinin 38 inci fıkrası hükümleri saklıdır.

 

(4) Her üyenin genel kurullarda bir oy hakkı vardır; vekaleten oy kullanılamaz.

 

(5) Hiçbir üye, Sendika ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

(6) Sendika’dan çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Sendika malvarlığında hak iddia edemez.

 

(7) Sendika üyesinin, vatan hizmeti süresince, üyelik hakları askıda kalır.

 

Madde 12- Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvenceleri

 

(1) Sendika üyeleri veya sendika ve şube yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri, il ve ilçe temsilcileri, kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, sendika ve şubesi veya konfederasyonunun faaliyetlerine katılmaktan dolayı, herhangi bir farklı işleme tabi tutulamaz.

 

(2) İşyeri sendika temsilcisinin, sendika işyeri temsilcisinin, sendika il ve ilçe temsilcisinin, sendika veya sendika şube yöneticilerinin işyerleri, haklı bir neden olmadıkça ve nedeni açık ve kesin biçimde bildirilmedikçe değiştirilemez.

 

(3) Kamu makamlarınca, belirli yer veya görevlere atanmak veya seçilmek hiçbir biçimde, belirli bir sendikaya girme veya girmeme ya da sendikadaki üyeliği sürdürme veya üyelikten çekilme koşuluna bağlı tutulamaz.

 

(4) Sendika üyesi olanlarla, üye olmayanlar arasında personel hukuku uyarınca tabi olunan makamlar tarafından, herhangi bir konuda hiçbir biçimde ayırım yapılamaz.

 

(5) Sendika, şube veya konfederasyon genel kurulunda yönetim kuruluna seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler, tüzükte belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları durumunda, bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar, talepte bulunmayanlar ise, kurumlarındaki görevlerine devam ederler, izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri, haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. Sendika yönetim kurulu üyelerinin bu haklardan yararlanabilmeleri için, 4688 sayılı Yasa'nın 18 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uyarınca, sendikanın şube kurmak için asgari sayı olan en az 400 üye sayısına ulaşması; konfederasyon yöneticilerinin bu haklardan yararlanabilmeleri için ise, Sendikanın genel kurulunu delegelerle yapabilmesi için gerekli olan 1000 üye sayısına ulaşması gerekmektedir. Sendika, şubesi olmayan il ve ilçelerde, il ve ilçe temsilciliği kurabilir. Bu durumda ildeki üye sayısı 100'e, ilçedeki üye sayısı 50'ye ulaşmış ise, il temsilcisi ve ilçe temsilcisi haftada 4 saat izinli sayılırlar.

 

(6) Meslekten çıkarılma, gibi nedenlerle, sendika görevlisi mahkemeye başvurmuş ise, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, sendikadaki, şubesindeki ve varsa konfederasyondaki görevleri devam eder. Resen emeklilik, görevden uzaklaştırma, atama ve sair yer değişikliklerinde, organlardaki görev yargı yoluna açık olan hallerde yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, yargı yoluna kapalı olan hallerde ise, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.

 

(7) Sendika üyesinin üyeliği, mevzuat gereğince işveren veya işveren vekili konumunda bir görev ifa etmesi durumunda da devam eder.

 

Madde 13- Sendika üyelerinin yükümlülükleri ve ödentileri

 

(1) Her üye, Sendika’nın amaçlarının, ilkelerinin ve çalışmalarının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, Sendika tüzüğüne uygun davranmakla yükümlüdür.

 

(2) Hiçbir üye, bu sıfatlarından hareketle yönetim kurulunun izni veya onayı olmaksızın basına veya kamuoyuna açıklamada bulunamaz; özel veya tüzel kişilere, kurum, kuruluş veya herhangi birime bilgi ve beyan veremez veya işbirliğinde bulunamaz. Aksi halde yapılan iş ve işlemler Sendika’yı bağlamaz.

 

(3) Sendika’ya ödenecek üyelik ödentileri, üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre işverence aylıktan kesilerek, beş gün içinde sendikanın banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği sendikaya gönderilir. İşveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

 

(4) (17.09.2017 tarihli değişiklik)Aylık üyelik ödenti tutarı; üyenin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamına, bu tüzükte belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti oran ve tutarı, her üyenin damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının 0/006 'sıdır.

 

(5) Her üye, adres değişikliğini Sendika’ya veya varsa bulunduğu yerdeki şube veya temsilciliğe ivedilikle ve yazılı olarak iletmekle yükümlüdür. Adres değişikliği, şube veya temsilciliğe bildirilmiş ise, bu birimler tarafından ivedilikle bu durum Sendika’ya iletilir. Sendika tarafından yapılacak bildirim ve tebligatlar, sadece Sendika kayıtlarındaki adrese çıkartılır ve bu kayıtlardaki adrese ulaşmakla, yapılmış sayılır.

 

(6) Sendika üyesinin, vatan hizmeti süresince, üyelik yükümlülükleri askıda kalır.

 

Madde 14- Konfederasyon ve uluslararası kuruluşlara üyelik

 

(1) Sendika, ancak bir ulusal konfederasyona üye olabilir.

 

(2) Bir konfederasyona üye olabilmek için, bu konudaki üyeliğe başvuru belgesinden iki nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan, sonra alındı belgesi karşılığında ilgili konfederasyona verilir. Konfederasyona üyelik başvuru belgesine, üyeliğe ilişkin genel kurul kararı ile sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.

 

(3) Üyeliği kesinleşen sendikanın, üyeliğe başvuru belgesinin bir örneğinin, 15 gün içinde konfederasyon tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilmesi zorunludur.

 

(4) Sendika, tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda, uluslararası kuruluş kurabilir veya uluslararası kuruluşlara üye olabilir, bu üyeliklerden de çekilebilir. Bu durum; kurulma,

 

üye olma veya üyelikten ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir. Kuruluş veya üyelik bildiriminde, kurulan veya üye olunan kuruluşun tüzüğünün de bir örneği eklenir.

 

(5) Bir konfederasyona ve uluslararası kuruluşa üyelik veya ayrılma, sendika genel kurulunca, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğuyla alacağı karar ile olanaklıdır.

 

(6) Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegeleri, Sendika Genel Kurulu tarafından seçilir.

 

Madde15- Organlar ve genel hükümler

 

(1) Sendika’nın zorunlu organları şunlardır:

 

(a) Genel Kurul

 

(b) Yönetim Kurulu

 

(c) Denetleme Kurulu

 

(ç) Disiplin Kurulu

 

(2) Şube zorunlu organları şunlardır:

 

(a) Şube Genel Kurulu

 

(b) Şube Yönetim Kurulu

 

(c) Şube Denetleme Kurulu

 

(ç) Şube Disiplin Kurulu

 

(3) Genel kurulun; görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla, zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

 

(4) Zorunlu olmayan organların görev, yetki, oluşum ve üye sayısı ile ilgili kurallar, genel kurul tarafından belirlenir.

 

(5) Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşır görevlerdir.

 

(6) Bir üye aynı zaman dilimi içinde, genel kurullar hariç, birden fazla zorunlu organda seçimli görev alamaz. Almış ise, yedi gün içinde tercih hakkını kullanır. Bu süre içinde tercih hakkını kullanmaz ise, ilk görevinden çekilmiş sayılır.

 

(7) Bir üye, aynı zaman dilimi içinde, birden fazla zorunlu olmayan organda görev alabilir.

 

(8) Emeklilik dışında meslekle ilişkisi sona eren üyelerin veya meslekten çıkarılan üyelerin, organlardaki görevleri de sona eder. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.

 

(9) Organlarda görev aldıktan sonra emekliye ayrılanların organlardaki görevleri, Tüzüğün 9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası çerçevesinde seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.

 

(10) Farklı hizmet koluna atananlar, sendikanın bir konfederasyona üyeliği söz konusu ise, konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Bu atama işlemi hakkında yargı yoluna başvurmuş iseler, sendikadaki üyelikleri ile, sendika ve şubesindeki görevleri de yargı kararı kesinleşene kadar devam eder.

 

(11) Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri, tüzük değişiklikleri, açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler; sendikanın veya ilgili şubenin bulunduğu il valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na otuz gün içinde bildirilir.

 

(12)(17.09.2017 tarihli değişiklik) Bu tüzükte geçen yönetici sözcüğü, yönetim ve denetleme kurulu üyelerini kapsar. İlk olağan genel kurulda yöneticiliğe aday olabilmek için kurucu üye olmak, sonraki genel kurullarda ise yöneticiliğe aday olabilmek için en az bir yıl sendika üyesi olmak koşuldur. Konfederasyon temsilciliği için de bu koşullar gereklidir.

 

Madde16- Genel kurulların oluşumu

 

(1) Sendika ve sendika şubesi genel kurulları, toplam kayıtlı üyelerden oluşur.

 

(2) Sendika üye sayısı bini aştığında, sendika genel kurulu; yine sendika şubesinin olduğu yerdeki üye sayısı bini aştığı takdirde ise şube genel kurulu, delegelerle yapılır.

 

(3) Delege seçimleri, üyelerin katılımıyla, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre bu tüzük ile delege seçim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Vekaleten oy kullanılamaz.

 

(4) Şubesi bulunan yerlerde delegeler şube genel kurullarınca, şubesi bulunmayan yerlerde ise bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre belirlenir.

 

(5) Sendika şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile sendika yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, kendi genel kurullarına doğal delege olarak katılırlar.

 

(6) Doğal delegeler hariç olmak üzere; sendika genel kurulu toplam ikiyüzelli delegeden, şube genel kurulları ise toplam elli delegeden oluşur.

 

(7) Seçilmiş delege sıfatı, olağan genel kurul için yapılacak delege seçimlerine kadar devam eder.

 

(8) Genel kurullarda seçimler, yargı gözetimi ve denetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

 

(9) Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin konularda 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 14 üncü ve 52 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

(10) Sendika Genel Kurulu’na, toplam üye sayısı bini geçinceye kadar, tüm üyelerin katılma hakkı vardır.

 

(11) Toplam üye sayısı bini geçmişse, açılmış şube var ise, sendika merkez genel kuruluna, şubeler adına, şube genel kurullarınca seçilen delegeler katılır.

 

(12) Şube nezdindeki seçilmiş elli delege, şube adına sendika genel kuruluna da katılırlar. Bu maddenin 14 üncü fıkrası hükmü saklıdır.

 

(13) Şubeleri temsil edecek delegelerin seçim yöntemi, sayıları ve kuralları, Sendika Yönetim Kurulu tarafından tüzük hükümleri ve merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

(14) Toplam üye sayısı bini aştığında, doğal delegeler ve şube seçilmiş delegeleri dışında kalan sayı için, her şube ve her temsilcilik için bir delegelik ayrıca ayrılır. Bu kontenjan seçilmiş şube başkanları ve seçilmiş il temsilcileri tarafından bizzat kullanılır. Şube başkanları veya il temsilcileri henüz seçimle göreve gelmemiş iseler, bu sayı ayrılmaz. Bu delegelikler ile doğal delegeler ve şube delegeleri sonrasında kalan delege sayısı ve bu delegelerin seçim yöntem ve kuralları, merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, toplam üye sayısının kalan delege sayısına bölünmesiyle bulunacak anahtar sayının esas alınması yoluyla, şubeler ve temsilciliklerce seçilmesi gereken toplam delege sayısı, Sendika Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

(15) Şubesi olmayan yerlerdeki delegelerin seçim takvimi ve ayrıca şubelerce seçilmesi gereken delege sayısı söz konusu olduğunda, bu konulara ilişkin esaslar tüzük hükümleri gözetilerek yönetim kurulu tarafından genel kurul çağrısı yapıldığında, üç gün içinde açıklanır.

 

(16) Şube olmayan yerlerdeki genel kurul delege seçimleriyle ilgili işlemler, il temsilcisi tarafından yürütülür.

 

(17) Genel kurulda ve şube olmayan yerlerdeki genel kurula delege seçimlerinde, üye sayılarının ve oy kullanacak üyelerin belirlenmesinde, genel kurul kararının alındığı gün esas alınır. Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 4 üncü ve 7 nci fıkrası hükümleri saklıdır. Bu hüküm şube genel kurulları yönünden de geçerlidir.

 

(18) Genel kurul kararı alınmasından sonra, Sendika Yönetim Kurulu tarafından, delegelerle ilgili olarak yönetmelik değişikliğine gidilemez.

 

Madde 17- Genel kurulların toplantı zamanı, karar yetersayısı ve çalışma yöntemi

 

(1) Sendika’nın ilk olağan genel kurulu, tüzel kişilik kazanmasından altı ay içinde yapılır.

 

(2) Olağan genel kurul, ilk olağan genel kurul tarihinden itibaren her üç yılda bir, üç yıllık dönemler halinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

 

(3) (12.05.2013 tarihli değişiklik) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde de ilan edilir.

 

(3) Olağanüstü genel kurul; yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delege tamsayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, en geç altmış gün içinde toplanır.(…) Zorunlu organlardaki boşalmalar nedeniyle, Tüzüğün 19 uncu maddesinin 9 uncu, 21 inci maddesinin 8 inci ve 23 üncü maddesinin 8 inci fıkrası hükümleri saklıdır.

 

(4) Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yetersayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

 

(5) Karar yetersayısı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

 

(6) İlk beş fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi veya sendika yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu durumda görevli mahkeme, genel kurulu mevzuat ve tüzük hükümleri gereğince altmış günü geçmemek kaydıyla en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası hükümleri gereğince, bir veya üç kayyım atar.

 

(7) Genel kurul ilanında ayrıca genel kurulun günü, saati, yeri ve gündemi de yer alır.

 

(8) Genel kurul için yapılacak ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

 

(9) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere veya delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en çok onbeş gün sonraya bırakılır. Üyeler veya delegeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

(10) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

(11) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin veya delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

 

(12) Üyeler veya delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar, toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde, genel kurul toplantısını izleyebilirler.

 

(13) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

(14) Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

(15) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere sendika veya şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında asıl veya yedek üye olarak yer almayan, Yüksek Danışma Kurulu’nun seçimli üyesi olmayan, üyeler veya delegeler arasından, bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir yazman, açık oylamayla seçilerek, üç kişilik divan kurulu oluşturulur.

 

(16) Olağan genel kurul toplantılarında, divan kurulu oluşturulduktan sonra ancak gündeme geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da, gündeme alınması zorunludur. Bu maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklıdır.

 

(17) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

(18) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar ilgili deftere yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.

 

(19) Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

 

(20) Bütün üyelerin veya bütün delegelerin, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Sendika üyelerinin veya sendika delegelerinin tamamının, mevzuatta ve tüzükte yazılı çağrı yöntemine uymaksızın, bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.

 

(21) Sendika organlarına yapılan seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.

 

(22) Seçimlerde, ad esası üzerinden, çarşaf liste sistemi uygulanır.

 

(23) (12.05.2013 tarihli değişik) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından enaz onbeş gün önce, genel kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak, o yer seçim kurulu başkanı olan yargıca (…) verilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim kurulunu il seçim kurulu belirler. (12.05.2013 tarihli değişiklikle 3 ve 4. cümleler kaldırılmıştır)

 

(24) Yargıç, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleyerek ve varsa eksiklikleri tamamlattıktan sonra, seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce, sendika şubesi veya sendika binasında asılarak ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

 

(25) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar yargıç tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu yolla kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, yargıç tarafından onaylanarak ilgili sendika şubesi veya sendikaya gönderilir.

 

(26) Yargıç, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en az on yıllık hizmeti bulunan Devlet memurları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasından seçilir. Ayrıca, aynı yöntemle bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirlenir.

 

(27) Seçim sandık kurulu, seçimlerin mevzuatın ve sendika tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim, sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

 

(28) Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere, başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.

 

(29) Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin, kimlik belgesi ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi yoluyla kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

 

(30) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak yoluyla ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler de tutanağın bir örneği ile birlikte, üç ay süre ile saklanmak üzere ilgili seçim kurulu başkanlığına verilir.

 

(31) Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna, ivedilikle ve en geç iki gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

(32) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, meslek ve görevleri ile adreslerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri, yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili Valiliğe ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilir.

 

(33) Genel kurul sonuç bildirimleri, yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

(34) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, yargıç tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra yargıç, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve sendika veya ilgili sendika şubesine bildirir.

 

(35) Yargıç, bu madde hükmüne aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya yasaya aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, iki günden az ve yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek sendika veya ilgili sendika şubesine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile mevzuatın öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

 

(36) Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa" da belirtilen esaslara göre ilgili sendika veya sendika şubesince ücret ödenir.

 

(37) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

 

(38) Sendika veya ilgili sendika şubesinin genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için, kurucu üyelerde aranan koşullara sahip olmak zorunludur.

 

(39) Seçimler, genel kurullar gündeminde, disiplin ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra yer alır.

 

Madde 18- Genel kurulların görev ve yetkileri

 

(1) Sendika’nın en üst ve en yetkili organı olan, genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 

(a) Zorunlu organları seçmek.

 

(b) Tüzüğü değiştirmek.

 

(c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.

 

(ç) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.

 

(d) Disiplin kurulunca sevkedilen üyelikten çıkarma dosyalarını karara bağlamak.

 

(e) Sendikanın genel politikalarını belirlemek ve bu konuda kararlar almak

 

(f) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

(g) Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

 

(ğ) Sendika yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.

 

(h) Sendika şubesi açma, birleştirme ya da kapatma. Şube açma ve başlangıçtaki kuruluş koşullarını kaybeden şubeleri kapatma konusunda ise yönetim kuruluna yetki verme.

 

(ı) Hukuksal durum ve faaliyet alanı çerçevesinde tabi olacağı hizmet kolu dikkate alınarak, başka bir sendika ile birleşme ve katılma.

 

(i) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.

 

(j) Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegelerini seçmek.

 

(k) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.

 

(l) Fesih kararı verme.

 

(m) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

 

(n) Delege seçimlerinde uygulanacak esasları mevzuat ve tüzüğe aykırı olmamak üzere düzenlemek.

 

(2) Şube genel kurulları, sadece yukarıdaki (a), (c) ve (m) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler.

 

Madde 19- Yönetim kurulları

 

(1) Sendika ve şube yönetim kurulları, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

 

(2) Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

 

(3)Yönetim kurulları asıl üyeleri, en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlığında, seçimden sonraki on gün içinde yapacakları ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman ile örgütlenme, eğitim ve bilgilenme, hukuksal işler, basın yayın ve sosyal işler konularında dört başkan yardımcısını seçerler.

 

(4) Başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanın, yetki ve görevleri ile aralarındaki işbölümü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Başkan olmadığında, başkanlığa genel sekreter vekalet eder.

 

(5) Başkanlık, genel sekreterlik, başkan yardımcılıkları veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

 

(6) Yönetim kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın oyu iki oy sayılır.

 

(7)Yönetim kurulu, ayda en az bir kez, yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde ve başkanın belirlediği gündemle, önceden belirlenen gün ve saatte, kendiliğinden toplanır. Kurulun iki üyesince gündeme alınması belirtilen konular da toplantı gündemine alınır.

(8)(17.09.2017 tarihli değişik)Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, boşalan asıl üyelikler yerine en çok oy alan yedek üye kendiliğinden geçmiş sayılır.

 

(9)Yönetim kurulu üye sayısı, sekizinci fıkra uyarınca seçim yapılsa bile boşalmalar nedeniyle dördün altına düşerse, genel kurul; mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından, yönetim kurulunun oluşturulmasına yönelik gündemle, bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde 20- Yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları

 

(1) Yönetim kurulu, Sendika’nın veya şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasaya ve Sendika tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

 

(2) Sendika ve sendika tüzel kişiliğini, sendika yönetim kurulu başkanı temsil eder. Şube yönetim kurulları da, başkanları tarafından temsil olunur.

 

(3) Sendika veya şubesi tarafından, basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği kişiler tarafından, ayrıca yönetim kurulunca yetkilendirilmişse ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır. Yapılan açıklamalar, yönetim kurulu ilk toplantı gündemine alınır.

 

(4) Sendika yönetim kurulu;

 

(a) Genel kurul kararlarını uygular.

 

(b) Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusundaki çalışmalar ve uygulamalar yapar.

 

(c) Sendika bürolarının verimli çalışmasını sağlar.

 

(ç) Demirbaş eşyanın terkini veya şubelere devrini yapar.

 

(d) Sendikanın amaçları ve mevzuat çerçevesinde gider yapar ve gelirlerini kullanır.

 

(e) Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar alır.

 

(f) Yüksek Danışma Kurulu ile diğer çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda genel kurula sunar.

 

(g) Tüzük değişikliği tasarılarını, genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerin hazırlığını yapar. Bunları şubelere ve temsilciliklere dağıtır ve görüşleri toplayarak, genel kurul öncesi son şeklini verir. İdari makamlarca ve yargı organlarınca tüzükte düzeltme yapılmasının istendiği durumlarda, geçmişe etkili olamamak kaydıyla tüzük hükümlerinde gerekli değişiklikleri yaparak, genel kurul gündemine koyar.

 

(ğ) Yıllık çalışma programı ile bütçe taslağını, yine kesin hesap ve bilanço tasarılarını olgunlaştırarak genel kurula sunar.

 

(h) Yüksek Danışma Kurulu’nun seçimle göreve gelen üyelerini seçer. Bu birimler için, yönetim kurulu asıl üyelerinden her biri, zorunlu organlarda yer almayan üyeler içinden aday gösterebileceği gibi, üyeler de aday olarak başvurabilirler.

 

(ı) Yönetim kurulu, Sendika’nın ilgili defter ve kayıtlarını tutar.

 

(i) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmalar ve görüşlerinin duyurulmasına karar verir.

 

(j) Genel kurulun yetkilendirmesi üzerine şube açabilir.

 

(k) Platform kurulmasına, temsilcilik açılmasına karar verir, işyeri sendika temsilcilerini seçer.

 

(l) Genel kurulda alınan k