ÇOCUK TECAVÜZLERİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI

ÇOCUK TECAVÜZLERİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI

17 Kasım 2016 tarihinde gece saatlerinde, TBMM Genel Kurulunda verilen değişiklik teklifi ile cinsel istismar failinin mağdur ile evlenmesi halinde verilen cezaya yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verileceği düzenlemesi önerildi. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan “tecavüz ettiği kişi ile evlenen failin kamu davasının ertelenmesi” anlayışı mevzuatımıza yeniden konulmak isteniyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıkarılıp oluşturulan bu yapay ihtiyaçtan hareketle çocukların cinsel istismarı suçunu düzenleyen Kanun hükmünde değişiklik öngören Hükumet Tasarısı geçtiğimiz ay TBMM’ye sunulmuştu. Tasarıda, kamuoyunun dikkatle takip ettiği, hassas olduğu “evlendirme” hükmü yoktu. Oluşması muhtemel kamuoyu tepkisinden çekinen Hükumet, hazırladığı Tasarıya koymadığı bu düzenlemeyi TBMM Genel Kurulunda gece vakti teklif adı altında sunduğu Hükumet Tasarısı ile gerçekleştirmek istiyor.

Hazırladığı Tasarıyı savunmak yerine bu Tasarının özünü tümü ile yok eden değişiklik Teklifini savunmak durumunda kalan Adalet Bakanı, bu değişiklik ile önemli bir mağduriyetin giderileceğini söylemektedir. Merak ettiğimiz iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu değişiklik bu kadar önemli ve değerli ise Adalet Bakanlığının kendi hazırladığı Tasarıya neden koymadığı, ikinci ise bu teklif ile “kimin mağduriyetinin” giderildiğidir.

Cinsel istimara uğrayan çocuğun, fail ile evlenmesi halinde faile verilecek cezanın ertelenmesi düzenlemesi kabul edilemez. Bu anlayış, çocuk istismarının kurumsallaşması sonucunu doğurur ve toplumun yararına değildir. Toplumun böyle bir talebi de yoktur. Getirilmek istenen düzenleme çocuklara yönelik tecavüzün meşrulaştırılması gayretidir ve tümü ile reddedilmelidir.

Teklif konusu yapılan düzenleme 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına yöneliktir ve gerek mağdurun gerekse de failin yaşı konusunda özel bir sınırlama içermemektedir. Bu durumda 10-12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 40-50 yaşlarındaki bir fail, çocuğun 16 yaşına gelmesi ile çocukla evlenebilecek ve cezası ertelenecektir. 15 yaşından büyük çocuklar bakımından eylem şikayete bağlı olup, bu yaş grubundaki çocuklar bakımından getirilen bir düzenleme yoktur. Teklifin hedeflediği kitle 15 yaşından küçükken istismara uğrayan çocuklardır.

Şunu açık bir biçimde ortaya koyalım: Getirilen düzenleme, 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun faillerini cezasız bırakacaktır. Bu teklifin geçmesinden bir süre sonra gündeme evlenme yaşının onbeşe indirilmesi getirilerek, çocukların, kadınların eve kapatılması, toplumsal hayattan dışlanması, istismar yoluyla da olsa “evinin kadını yapılması” sürecinin yasal boşlukları sırasıyla tamamlanacaktır.

Yasanın geçmesi halinde bu Yasayı uygulamak zorunda bırakılacak yargıçlar olarak bu yasaya karşı olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Adına karar verdiğimizin Milletin evlatları olan çocukların korunması konusunda üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gelin hep birlikte ÇOCUK İSTİSMARINA DUR diyelim. 

YARGIÇLAR SENDİKASI