Kuruluşumuzun 9. Yıldönümü Mesajıdır

Kuruluşumuzun 9. Yıldönümü Mesajıdır

16 Kasım 2012 tarihinde, tüm engellemelere rağmen, kurucu üyelerimizin imzaladığı tüzüğümüzün, Ankara Valiliği Sendikalar Masası'na imza karşılığı teslim

edilmesi ile Yargıçlar Sendikası kurulmuştur.

Yargıçların sivil örgütlenmelerine karşı direnen siyasi iktidar, yargıdaki sivil örgütlenmelere karşı aldığı tutumu YARSAV ve Yargı-Sen deneyimleri ile göstermiştir,

Yargı•Sen'in kapatılması, Yargıçlar Sendikası'na açılan kapatma davası, YARSAV'ın KHK ile kapatılan ilk dernekler arasında yerini alması, bu bakış açısının göstergesidir.

Bağımsız yargı idealinden vazgeçmeyen Yargıçlar Sendikası üyeleri dirençle çalışmalarına devam etmekte; ancak bunun bedelini de ödemektedirler,

Bu bedel bazen yetki değişimi, bazen mesleki kıdeme ve teamüllere uymayan atamalar, bazen soruşturma geçirme, hatta alma açığa normal işleyen yargı sistemine sahip olan hiçbir ülkede rastlanmayan bedeller olmaktadır.

Her türlü bedel ödettirilen sendikamız üyeleri yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti idealinden hiçbir zaman vazgeçmemiş, hukuk devletinin inşa edilebileceği umudu ile bu umudu muhafaza etmektedir.

Kuruluşundan itibaren geçen süre zarfında hukukun nasıl araçsallaştırlldığına, Anayasamızın yargıç olan kişilerce nasıl çiğnendiğine unvanı ve bu kişilerin siyaseten nasıl korunduğuna tanık olunmuştur. Yargıç teminatı olmadığından, hukuku önceleyen, hukuka uygun kararların altında imzası bulunan yargıçların nasıl yok edilmeye çalışıldığına da tanıklık edilmektedir.

Tüm bunlar yaşanırken, siyasi iktidar tarafından yargı reformu, insan hakları eylem planı gibi adlandırılan yasa çalışmaları yapılmış; ancak bu çalışmalar ne bir reform olmuş ne de hak ihlallerini önleyici bir sonuç doğurmuştur. Zira artık bağımsız bir yargı idealinden hızla uzaklaşılmıştır. Yargıdaki uyuşmazlık sayısı her geçen gün artmış, ancak nitelikli yargılama önündeki engeller hala kaldırılmamıştır.

Yargıç ve cumhuriyet savcısı sayısı artmış, ancak donanımlı mesleki yeterlilik sahibi yargıç ve cumhuriyet savcısı olabilmek için gerekli koşullar sağlanmamıştır.

Sonuç olarak, siyasi iktidara bağlı bir yargıdan millet adına karar veren bir yargıya

dönüşemeyen bir yargı sistemi bulunmaktadır. Yargıç veya cumhuriyet savcısı olabilmek için siyasi iktidara yakınlık gibi değerler öne çıktığından, nitelik unsuru ikinci planda kalmıştır. Nihayetinde mesleğin saygınlığı, sunulan yargı hizmetinin kalitesi

düşmeye devam etmiş, adalete olan güven her geçen gün azalmıştır, Siyasi iktidara bağımlı kişilerle bağımsız yargı oluşturulması mümkün görülmemektedir.

Çağdaş devletler de devlet yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinden Oluşur. Demokratik bir devlet kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır, Yargı bağımsızlığı, her düzeyde ve her koşulda sağlanmadıkça ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerekliliği tüm kurul ve kuruluşlarca kabul edilmediği taktirde adalete erişim mümkün değildir,

Yargıçlar Sendikası, hiçbir iktidarın kendi iktidarını sağlamak için kullanamayacağı bir şekilde, Hakimler Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi'nin oluşumu, çağdaş demokrasinin gereği olan kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri İle Venedik Komisyonu raporları doğrultusunda yeniden

düzenlenmesi konusundaki ısrarlı tutumuna devam edecektir.

Bu yönde anayasal ve yasal değişiklikler yapılamadığı taktirde ve aynı zamanda, gerek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev alan ve gerekse kürsülerde görev yapan yargıçları. anayasada belirtilen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hukuk devleti ilkelerine tam bağlı kalarak görev yapılması gerekliliğini, aksi halin iktidar değişimleri sonrası hesap verilebilirlik kuralları çerçevesinde sorumluluk doğuracağını hatırlatmaya devam edecektir,

Sön olarak şunu belirtmek isteriz ki; demokratik bir toplumda yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, insan hakları ve daha birçok alanda ilerlemeler sağlanması örgütlü mücadelenin eseri olacaktır. Yargıçlar Sendikası bunun bilincinde olup, bu yöndeki mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir.

Hukuk güvenliğinin sağlanması herkes için bir zorunluluktur. Yok edilemeyen umudumuz ve direncimizle kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz.

Yargıçlar Sendikası