İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI'nın Basın Açıklaması

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI'nın Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

 

YARGIÇLAR SENDİKASI BAŞKANININ GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

HÂKİMLİK TEMİNATI VE BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALEDİR

 

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayınladığı son Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara’dan Şanlıurfa’ya tayini çıkarılmıştır.

 

Hâkimlerin bağımsızlığı, “hâkimlerin gerek yürütme, gerekse yasama organlarına bağlı olmadıkları, onlardan müstakil oldukları, bu iki organın hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği ve tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelir”. Hâkimlik teminatı ise “hâkimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden müesseselerden sadece biri ve fakat en önemlisidir”. Anayasamız da “hâkimlerin bağımsızlığı” ile “hâkimlik teminatı” arasındaki bu ayrımı benimsemiş ona göre düzenleme yapmıştır. Anayasamızın 138’inci maddesinde hâkimlerin bağımsızlığı, 139’uncu maddesinde ise hâkimlik teminatı düzenlenmiştir.

 

Hâkimlik teminatı, hâkimlerin bağımsızlığını tam olarak gerçekleştirebilmek için, hâkimlerin her türlü maddî ve manevî baskıdan uzak olarak, huzur ve sükûn içinde görev yapabilmeleri için tanınan teminatlardır. Bu teminatlara her türlü müdahale hukukun üstünlüğüne de müdahale anlamına gelir.

 

Yargıçlar Sendikası hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele veren bir kuruluş ve Mustafa Karadağ da Yargıçlar Sendikası’nın o mücadeleyle simgeleşmiş başkanıdır.

 

Bu anlamda Yargıç Mustafa Karadağ’ın Ankara’dan Şanlıurfa’ya atanması, Yargı bağımsızlığına ve hâkimlik teminatına indirilen yeni bir darbedir.

 

İzmir Barosu’nun her zaman ve her yerde bağımsız yargıyı ve hukukun üstünlüğünü savunmaya, adaletin terazisinin güçlüden değil haklıdan yana olduğu bir Türkiye için mücadelesini devam ettireceğinin bilinmesini isteriz.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu, bu adaletsiz ve hukuksuz kararını geri almaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 

 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI