HSK'nın Son Kararnamesi İle İstek Dışı Görev Yeri Değiştirilen Yargıçlarımız İçin Basın Açıklamamız

HSK'nın Son Kararnamesi İle İstek Dışı Görev Yeri Değiştirilen Yargıçlarımız İçin Basın Açıklamamız

BASIN AÇIKLAMASI

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 17 Temmuz 2023 tarihli yaz Kararnamesiyle Sendikamız  başkanı Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu PEHLİVAN’ı  Adana hakimliğine atamıştır. Aynı kararnameyle sendikamıza üye bazı meslektaşımızın  da talep dışı atamaları yapılmıştır. 

Başkan Ayşe Sarısu PEHLİVAN 21 Ocak 2017 tarihinde bir gazetede yayımlanan röportajdaki sözleri nedeniyle HSK tarafından disiplin cezasıyla cezalandırılmış, karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvuru (No: 63029/19) kabul edilmiş, yayımlanan 6 Haziran 2023 tarihli kararla, HSK’nın verdiği disiplin cezası hak ihlali olarak değerlendirilmiştir. HSK’nın istem dışı atama kararının sözü geçen hak ihlali kararının hemen sonrasına denk gelmesi dikkat çekicidir. Yanı sıra ihlale ilişkin AİHM kararı doğrultusunda sözkonusu disiplin cezasının,  evrensel ilkelere aykırılığı nedeniyle hukuki değerini yitirdiği gözetilmesi gerekirken, haksız atamanın dayanağına dönüştürülmüştür. 

Anayasanın 140/2. madde/fıkrası uyarınca hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre  görev ifa ederler. Hakimlik teminatı, “coğrafi teminat” olarak kavramlaştırılan ve yargı bağımsızlığının önemli bir unsurunu oluşturan bu ilke uyarınca, yasal bir zorunluluk bulunmadığı sürece bir yargıcın görev yaptığı yerden istemi dışında atamasının yapılmamasını gerektirir. “Doğal yargıç” ilkesiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu ilke sadece yargıçlar için değil, aynı zamanda yurttaşlar için de bir güvence oluşturduğu açıktır. Ne var ki gerek sendikamız başkanı ve üyeleri gerekse sendika üyesi olmayan bazı yargıç ve cumhuriyet savcısı meslektaşlarımızın anılan kararname ile yapılan atamalarında bu ilkeler göz ardı edilmiştir.

Yargıçlar Sendikası, yargıda örgütlenmiş ve kurulduğu 2012 yılından beri bu alanda faaliyet gösteren tek sendikadır. Yargıç Ayşe Sarısu PEHLİVAN uzun süredir sendikamız başkanlığı görevini yürütmektedir. Anayasanın 51.maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi sendika kurma, dolayısıyla sendikal faaliyette bulunma hak ve özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu bağlamda ülkede yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizliklerle mücadele eden, üyemiz olsun olmasın meslektaşlarımızın uğradığı haksızlıklara karşı çıkan, yargı bağımsızlığı ve hukuk devletinin yeniden inşasının sağlanması için etkin faaliyet yürüten sendikamız başkan ve üyeleri, bu faaliyetleri nedeniyle HSK’nın haksız ve hukuksuz işlemlerine muhatap olmuşlardır.  Sendika başkanımız Ayşe Sarısu PEHLİVAN’ın İzmir’den Adana’ya atanmasını da bu bağlamda değerlendirmekteyiz. 

HSK’nın son kararnamesiyle istek dışı,  görev yerleri değiştirilen başkan Ayşe Sarısu PEHLİVAN ve diğer sendika üyelerimiz ile kıdem,  liyakat ve yargıçlık teminatı ilkeleri ile örtüşmeyen tüm atamaların hukuk dışı saik ve nedencelere dayalı olmaları nedeniyle meslektaşlarımızın tüm süreçlerde yanlarında bulunacağımızı, bağımsız bir yargının tesisi için kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

YARGIÇLAR SENDİKASI