ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI YARGIÇLAR SENDİKASI Ortak Basın Açıklaması

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI YARGIÇLAR SENDİKASI Ortak Basın Açıklaması

Basına ve kamuoyuna;
Mustafa Karadağ 30 yıl mesleki kıdeme sahip bir hakimdir. Aile mahkemelerinin kuruluşundan bu yana 14 yıldır Aile Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmaktadır; Gerek meslek yaşamında gerekse sendikal faaliyetlerinde yargı bağımsızlığı konusunda tek bir taviz bile vermemiştir. Ne cemaatlere ne de siyasal iktidara teslim olmuştur. Kurulduğu günden beri hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele veren Yargıçlar Sendikası’nın simgeleşmiş başkanıdır.
HSK tarafından ve hiçbir hukuki neden yokken Şanlıurfa Hakimi olarak atanmıştır. Karar alınma sürecinde fikri sorulmamış; onayı alınmamış; sendikal güvencesi de gözetilmemiş ve sebep bildirilmemiştir. Hakim Mustafa Karadağ’ın Ankara’dan Şanlıurfa’ya atanması, kabul edilemez bir sürgündür. Yargı bağımsızlığına indirilen yeni bir darbedir.
Hakimlik mesleği Anayasa’da teminat altına alınmıştır. Hakimlik teminatı, hakimlerle ilgili her türlü tasarrufu içerir. Hiçbir işlem bu teminatı ortadan kaldırıcı nitelikte olamaz.
Türkiye’nin de uymak zorunda olduğu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Raporu’nda hakimlerin görev yerlerinin değiştirilememesi bir ilke olarak kabul edilmiştir.
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca sendika yöneticisinin görev yeri, haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe değiştirilemez.
30 yıllık meslek yaşamına sahip hakim Mustafa Karadağ hakkında isteği sorulmaksızın ve talebi olmaksızın, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin HSK tarafından yapılan atama işlemi, yukarıda belirtilen yasal düzenleme ve sözleşme hükümlerine ve sonuç olarak hukuka aykırıdır.
Yargıçlar Sendikası Başkanı olan Mustafa Karadağ'ın görev yerinin değiştirilmesi, sendika merkezinin bulunduğu Ankara'dan uzaklaştırılması, sendikal görevlerini yerine getirememesi sonucunu doğuracak ve dolayısıyla temsil ettiği kurum açısından da olumsuz bir sonuç yaratacaktır.
Ayrıca bazı basın yayın organlarında hedef gösterilerek tanınır kılınan Hakim Mustafa Karadağ'ın güvenliği de tehlikeye sokulmaktadır.
Mesele, Şanlıurfa meselesi değil görevinde başarılı bir yargıcın kıdeminin ve liyakatinin gerektirdiği yere atanmaması meselesidir.
Netice itibariyle Hakim Mustafa Karadağ'ın görev yeri, hakimlik teminatı ve sendikal güvencesi ihlal edilerek değiştirilmiştir. Kimseye teslim olmayan ve yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunan yargıçların, bu sürgüne imza atanlar için de bir güvence olduğunun altını çiziyor ve bu karardan dönülmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI YARGIÇLAR SENDİKASI